در مورخه بیست وچهارم آذر ماه نود ساعت22:28 یکدستگاه خودرو پی کی به خودرو پراید برخورد کرده که باعث مصدوم شدن یک نفر وخسارت به هر دو خودرو گردیده که با حضور نیروهای امداد ونجات آتش نشانی شهریار ضمن ایمن سازی کامل وجلوگیری از نشت بنزین فرد مصدوم با همکاری اورژانس115 شهریار به بیمارستان انتقال داده شد.