پورتال اطلاع رسانس سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز سه شنبه بیست و یکم خرداد ماه نودوهشت طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق باغ و علفزار بشرح ذیل گزارش  و ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 301 اندیشه،501 رزکان و 401 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید باغ،حاشیه باغ و علفزار توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

1-ساعت 07:39 واقع در شهریار،فازیک اندیشه،شهرک مریم،کوچه باران

2-ساعت 11:40 واقع در شهریار،میدان نماز به طرف دینارآباد

3-ساعت 13:24 واقع در شهریار،شهرک مریم،خیابان طالقانی،روبروی کوچه اخلاص

4-ساعت 18:39 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شاهد غربی،محوطه پارکینگ آموزشگاه رانندگی

5-ساعت 22:21 واقع در شهریار،میدان نماز به طرف باغستان،بعد از قره تپه

1074

1075

1073