آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

کارکنان بیمارستان نور شهریار از چهارم لغایت هشتم شهریور ماه هزارو چهارصدودو آموزش های مرتبط با آتش نشانی(تخلیه اضطراری،مقدماتی CBRN،ایمنی و نگهداری سیلندر های اکسیژن و کار با خاموش کننده های آتش نشانی را جمعا به مدت 12 ساعت بصورت تئوری در محل سالن همایش بیمارستان مذکور توسط  داود علی قوطیلو مسئول و مربی آموزشی سازمان طی نمودند.

005418

005419

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf