آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:27 روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار طالقانی،خیابان ارغوان هشتم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم  از قسمت موتور طعمه حریق شده که قسمتی از حریق توسط افراد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004825

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 06:12 صبح روز پنجشنبه یازدهم اسفند ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان شاهد گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید ضایعات چوب در محل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

004807

004808

004809

004810

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:08 روز چهارشنبه دهم اسفند ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو پارس واقع در شهریار،میدان نماز،بلوار پلیس به طرف باغستان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین و به گفته شاهدین خودرو فوق به علتی نامعلوم  از قسمت صندلی  طعمه حریق شده که بلافاصله راننده از خودرو در حال حرکت خارج و خودرو پس از برخورد با تابلو مغازه اگزوز سازی متوقف گردیده بود که ضمن کنترل حریق توسط کسبه توصیه های ایمنی به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:27 روز چهارشنبه دهم اسفند ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق بالکن یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان چهارم،کوچه جیران گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مقداری وسایل در محل فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

004806

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:45 روز دوشنبه هشتم اسفند ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق حاشیه باغ واقع در شهریار ،فواصل رضی آباد بالا و پائین،کوچه راش بر گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 8 رضی آباد را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید محل مذکور توسط افرادی ناشناس طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به باغ  و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

004796

004797

004798

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf