آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:44 روز شنبه پنجم اسفند ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق پیک نیک در یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان امام خمینی(ره)،کوچه کیمیا گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر پیک نیک که توسط مالک به بالکن یک واحد مسکونی منتقل شده بود به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء واز گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری و توصیه های لازم به افراد حاضر در محل ارائه گردید.

005948

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:40 روز شنبه پنجم اسفند ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه، خیابان طالقانی،فواصل خیابان چهارم و سوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاق واحد فوق به علت طبخ غذا با گاز مایع توسط کارگر افغان طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد

005944

 

005945

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریا

ساعت 14:22 روز جمعه چهارم بهمن ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه موتور سیکلت واقع در شهریار،امیریه، کمربندی امیر کبیر،روبروی باغ پارک گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید موتور فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که توسط افراد حاضر در محل با خاموش کننده آتش نشانی کنترل و اقدامات لازم توسط آتش نشانان صورت پذیرفت.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

 

005941

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:14 روز جمعه چهارم اسفند ماه هزاروچهارصدو دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق در یکباب مغازه مواد غذائی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی، خیابان ارغوان دوازدهم گزارش گردید. ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مقداری وسایل در طبقه دوم مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد

005939

005940

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 19:25 روز دوم اسفند ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آشپزخانه یک منزل مسکونی  واقع درشهریار،خیابان شهید مطهری،کوچه فرهنگ گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آشپزخانه منزل فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005937

005938

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf