آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:44 بامداد روز دوشنبه بیست و یکم آذرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آلاچیق واقع در شهریار،بلوار پلیس،روبروی تعویض پلاک گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید  آلاچیق مذکور به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

عکس:آرشیو

004283

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:07 روز چهارشنبه شانزدهم آذرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه میوه فروشی واقع در شهریار،خیابان آهنگران گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 7 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004272

004273

 

004274

004275

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:59 روز سه شنبه پانزدهم آذرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق زیرزمین یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان اطلاعات گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه و 1مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید زیر زمین مسکونی فوق  به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته وعلت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004267

004268

004269

004270

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 07:55 روز سه شنبه پانزدهم آذرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان الغدیر،داخل مدرسه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم  از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004265

004266

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:29 روز دوشنبه چهاردهم آذر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک رفاه،خیابان لاله سوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید واحد فوق از قسمت آشپزخانه به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004260

004261

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf