آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 14:03 روز پنجشنبه سوم آذر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انباری یک واحد مسکونی واقع در شهریار،شهرک شاهد،مجتمع آریو گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انباری فوق در طبقه منفی یک به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که  قسمتی از حریق توسط افرداد حاضر در محل کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004227

004228

004229

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:50 روز پنجشنبه سوم آذرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه لبنیات واقع در شهریار،میدان نماز،بلوار پلیس،روبروی پمپ بنزین گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:57 روز سه شنبه یکم آذرماه هزاروچهارصدو یک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق باغ ویلا واقع درشهریار،کردزار،خیابان شهد بهشتی،انتهای خیابان شقایق گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان سه ایستگاه(6 جعفریه،1 مرکزی و 3 اندیشه) را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکباب ویلا داخل باغ طعمه حریق شده و منجر به فوت یک نفر به علتی نامعلوم گردیده بود که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء حریق از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری و فرد فوت شده تحویل عوامل انتظامی گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار تحت بررسی می باشد.

0.0.0.0

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 12:26 روز یکشنبه بیست و نهم آبانماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه فست فود واقع در شهریار،اسکمان،روبروی مخابرات گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 5 شهید قائنی رزکان را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

004217

004218

004219

004220

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 04:34 صبح روز یکشنبه بیست و نهم آبان ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب دکه روزنامه فروشی واقع در شهریار،میدان فجر به طرف نواب،جنب ساختمان طاها گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 4 شهریار و 1 مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید دکه فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

004216

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf