آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 20:06 روز جمعه سوم آذرماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،خیابان شهید دنیامالی،خیابان شقایق ششم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء حریق افراد محبوس از داخل واحد به هوای باز انتقال داده شدند.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005677

005678

005679

005680

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:28 روز جمعه سوم آذر ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک منزل مسکونی  واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان سوم،بعد از تقاطع گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید آشپزخانه منزل فوق به علتی نامعلوم  طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005673

005674

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 08:12روز جمعه سوم آذرماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق انباری واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،خیابان ارغوان سوم،بعد از تقاطع گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان باامکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید انباری فوق در قسمت پشت بام به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

005672

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:13 روز پنجشنبه دوم آذرماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سمند واقع در شهریار،بلوار نواب صفوی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005681

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 09:58 روز چهارشنبه یکم آذر ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع در شهریار،خیابان ولیعصر(عج)،خیابان شهید بهشتی شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 4 شهریار را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردیدخودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده بود که توسط افراد حاضر در محل با خاموش کننده آتش نشانی کنترل و با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005670

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf