آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 21:55 روز شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو طی تماس  با سامانه 125 آتش نشانی شهریار سقوط دو شهروند به داخل کانال واقع در شهریار،بلوار رزمندگان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه  مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود و با توجه به اهمیت موضوع مهدی پور احمدی معاونت عملیات در محل حضور یافت.

در بدو ورود مامورین و به گفته افراد حاضر در محل دو حوان 40 و 37 ساله به علت درگیری و مشاجره  از ارتفاع حدودا 3 متری به داخل کانال سقوط نموده و به شدت دچار مصدومیت گردیدند که ضمن رها سازی افراد،محل تحویل عوامل اورژانس و انتظامی گردید.

2090

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:21 روز شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدو دو  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار گیر کردن سر کودک بین حفاظ نرده یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار مدرس،نبش شقایق سیزدهم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه مرکزی را با امکانات و تجهیزات کامل به محل فوق اعزام و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سر کودک مذکور به علت بازیگوشی در محل فوق گیر کرده بود که با تلاش آتش نشانان و با استفاده از تجهیزات رها سازی صورت پذیرفت و صحیح و سالم تحویل خانواده اش گردید.

005028

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:57 روز شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزارو چهارصدو دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار ریزش کف پارکینگ یک مجتمع مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،بلوار مدرس،خیابان شقایق یازدهم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی را با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حادثه نمود  و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کف پارکینگ مجتمع مذکور نشست کرده که ضمن ایمن سازی کامل و محصور نمودن محل با نوارخطر توصیه های لازم به ساکنین مجتمع مذکور ارائه گردید.

005029

005030

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:48 روز شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه کبابی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان هشتم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005031

005032

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 10:22 روز شنبه سی ام اردیبهشت ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،کهنز،بلوار آزادگان گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 7 کهنز را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم  و به شرح تصاویر طعمه حریق شده بود که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005026

005027

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf