محمد افتخاری :سرپرست رسیدگی به امور ایستگاه 801 (رضی آباد بالا)

مدرک تحصیلی:دیپلم

001012