آشپزخانه خیلی سریع آتش می گیرد. در هنگام ترک منزل حتما اجاق گاز را خاموش نمایید.