وجود برق اضطراری آسانسور از محبوسی بخاطر قطع برق جلوگیری می نماید.