گاز کشنده منواکسید کربن بی بو، بی رنگ و بدون علامت خاص است.