رضا قاسمی - مسئول دفتر حوزه ریاست و کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی:لیسانس حسابداری

003483