آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:54 بامداد روز شنبه هشتم مهر ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو سواری واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،شهرک مریم،خیابان درختی،خیابان نور سوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو آریسان به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005490

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:56 روز شنبه هشتم مهر ماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق آشپزخانه یک واحد مسکونی واقع درشهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیا مالی،خیابان ارغوان یازدهم،بعد از تقاطع گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 3 اندیشه را با  امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید هود آشپزخانه یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

005488

005489

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:59 روز سه شنبه چهارم مهرماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یک واحد مسکونی واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان طالقانی،شهرک مریم،خیابان سعدی سوم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 3 اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید واحد فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان ضمن اطفاء کامل از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این حریق توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005447

005448

005449

روابط عمومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:07 روز دوشنبه سوم مهرماه هزاروچهارصدودو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار آتش سوزی در حیاط یکباب منزل مسکونی واقع در شهریار،شهرک جعفریه،خیابان یازدهم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 6 جعفریه را به صدا درآورد و آتش نشانان باامکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید وسایل موجود درحیاط مذکور به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

005444

005445

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

با تلاش همه جانبه آتش نشانان، آتش سوزی گسترده کارگاه ساختمانی در شهریار مهار گردید.

رخداد این آتش سوزی ساعت 14:31 روز یکشنبه دوم مهرماه هزاروچهارصدو دو طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار واقع در شهریار،شهرک شاهد،جنب میدان ایثار اطلاع رسانی گردید و بلافاصله آتش نشانان شهریار با فرماندهی مهدی پور احمدی معاونت عملیات سازمان آتش نشانی شهریاردر قالب دو دستگاه خودرو عملیاتی درمحل حضور یافتند.

آتش نشانان شهریار به محض رسیدن به محل حادثه عملیات اطفاء را با ایجاد حلقه محاصره برای کنترل مهار آتش سوزی و جلوگیری از گسترش آن به دیگر قسمت ها شروع وسرانجام پس از یک عملیات فشرده حریق بطور کامل مهار و خاموش گردید.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان آتش نشانی شهریار در حال بررسی می باشد.

005441

005442

005443

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf