آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 00:58  روز شنبه دوم بهمن ماه هزاروچهارصد  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق  کانکس واقع در شهریار،شهرک شاهد،روبروی دادگستری گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید کانکس فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش به اماکن مجاور جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته و علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

002022

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 22:12 روز جمعه یکم بهمن ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پراید واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،فواصل خیابان دوازدهم و یازدهم شرقی گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه سه اندیشه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی و همچنین میزان دقیق خسارت وارده توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

002031

002032

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:16 روز جمعه یکم بهمن ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق اتاقک داخل چهاردیواری واقع در شهریار،امیریه،ورودی کردزارگزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات وتجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید اتاقکی در داخل چهاردیواری به علتی نامعلوم طعمه حریق شده  که با تلاش آتش نشانان اطفاء گردید.

002024

002025

002026

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 11:26 روز جمعه یکم بهمن ماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیلندر گاز مایع واقع در شهریار،عباس آباد،کوچه صابران گزارش گردید.
ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های 4 شهریار و مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر گاز مایع (یازده کیلویی) و پیک نیک به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش گردیده بود که با سرعت عمل آتش نشانان اعزامی حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش به اماکن مجاور جلوگیری به عمل آمد.
خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته است.

002034

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 18:55 روز دوشنبه بیست و هفتم دیماه هزاروچهارصد طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق سیلندر گاز در بالکن یک واحد مسکونی واقع در شهریار،امیریه،خیابان معلم،خیابان ایثار ششم گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 2 امیریه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید سیلندر گاز دربالکن یک واحد مسکونی به علتی نامعلوم طعمه حریق شده و منجر به گسترش آتش به آشپزخانه گردیده بود که با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش وافزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

002015

002016

002017

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf