آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

در مورخه شانزدهم شهریور باغی درشهریار به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود وباتلاش آتش نشانان شهریار حریق اطفاء واز سرایت آن به دیگر درختان جلوگیری به عمل آمد.

یک اصله درخت در کردزار به علتی نامعلوم طعمه حریق شد و توسط مامورین سازمان آتش نشانی شهریار حریق اطفاء وازسرایت آن به دیگر درختان جلوگیری به عمل آمد.

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

00288

حمید رضا دمرچی لو

سرپرست سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf