آموزش شهروندی :   

امکانات

پروژه های سازمان آتش نشانی شهریار

 

بروشور توصیه های ایمنی بازار - آتش نشانی شهریار

 

شماره تماس با سازمان:65222122

 

شماره تلفن حراست سازمان:65271252

 

شماره تلفن بازرسی سازمان:65279105

روابط عومی سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 17:55 روز سه شنیه هفتم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار انحراف یکدستگاه خودرو پراید از مسیر جاده واقع در شهریار،زیرگذر شهید صیاد شیرازی به طرف اندیشه گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله امدادگران ایستگاه مرکزی راهی محل حادثه نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید یکدستگاه خودرو پراید به علتی نامعلوم از مسیر جاده منحرف و منجر به مصدوم شدن سطحی یک نفر گردیده بود که ضمن ایمن سازی کامل جاده و جلوگیری از نشت بنزین و قطع سرباطری محل تحویل عوامل مربوطه گردید.

003708

003709

 

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 16:24 روز سه شنبه هفتم تیرماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکباب مغازه واقع در شهریار،فاز یک اندیشه،خیابان شهید دنیامالی،فواصل خیابان چهارم و پنجم شرقی گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه مرکزی را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید مغازه فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده که  با تلاش آتش نشانان حریق بطور کامل اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

003712

003713

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 15:44 روز سه شنبه هفتم تیر ماه هزاروچهارصدویک طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق زیرزمین یک واحد مسکونی واقع درشهریار،شهرک جعفریه،انتهای خیابان هجدهم گزارش گردید.

ستادفرماندهی سازمان بلافاصله آتش نشانان ایستگاه 6 جعفریه را با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق نمود و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید زیر زمین مسکونی فوق  به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که با تلاش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری به عمل آمد.

خوشبختانه این حریق مصدومی نداشته وعلت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

003706

003707

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

ساعت 23:19 روز دوشنبه ششم تیر ماه هزاروچهارصدویک  طی تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق یکدستگاه خودرو پژو 206 واقع درجاده شهریار به تهران،نرسیده به ورودی شهر قدس گزارش گردید.

ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه 8 رضی آباد را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل حریق شدند.

در بدو ورود آتش نشانان مشاهده گردید خودرو فوق به علتی نامعلوم از قسمت موتور طعمه حریق شده که با تلاش آتش نشانان اطفاء و از گسترش آتش و افزایش خسارت جلوگیری بعمل آمد.

علت بروز این آتش سوزی توسط کارشناسان سازمان آتش نشانی شهریار تحت بررسی می باشد.

003703

روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهریار

روز دوشنبه ششم تیر ماه هزارو چهارصدویک طی سه مرحله تماس با سامانه 125 آتش نشانی شهریار حریق کابل و پست برق  به شرح ذیل گزارش و بلافاصله ستاد فرماندهی سازمان بلافاصله زنگ حریق ایستگاه های مربوطه را به صدا درآورد و آتش نشانان با امکانات و تجهیزات کامل راهی محل های فوق شدند و در بدو ورود مامورین مشاهده گردید ترانس های فوق به علتی نامعلوم طعمه حریق شده بود که  با تلاش آتش نشانان و با همکاری امداد برق با رعایت نکات ایمنی  بطور کامل اطفاء گردید.

1-ساعت 13:11 واقع در شهریار،امیریه،خیابان صداقت

2-ساعت 13:11 واقع در شهریار،میدان فجر

3-ساعت 22:59 واقع در شهریار،بلوار نواب،خیابان 22 متری شهید محسنی

003704

003705

مطالب بیشتر...

مدیرعامل سازمان

 

003486

حمید رضا دمرچی لو

رئیس سازمان آتش نشانی

شهروندیار

Comp 1

دستورالعمل ایمنی ساختمان ها در برابر حریق و حوادث - آتش نشانی شهرداری شهریار buildings home house fire safety instructions pdf